Uudised

19.veebruaril 2024 jõustus määruse “Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” muudatus

Sotsiaalministri 17.05.2005 määruse number 27 “Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” muudatus seab uued kohustused ravimite hulgimüüjatele

• Hulgimüüja peab perioodiliselt kontrollima kliendi õigust osta hulgimüüjalt ravimeid ja need kontrollid dokumenteerima.
    • Veterinaararstile võib ravimeid väljastada tellimislehe alusel ja niisugusel tellimislehel peavad olema tellija ja ravimite andmed ning nõutav on ka veterinaararsti allkiri ja isiklik pitsat, elektroonilise tellimislehe puhul veterinaararsti digitaalallkiri.
Seletuskirja kohaselt: Mõnel juhul puudub veterinaararstil kindel tegutsemiskoht, kuhu ravimeid tarnida ja see loob praktikas ohu ravimite hulgiostu õiguse kuritarvitamiseks isikute poolt, kes ei ole veterinaararstid või kellele veterinaararsti poolt antud volitused on lõppenud. Tellimislehe nõue aitab hulgimüüjatel veenduda tellija isikus ning ravimite hulgiostu õiguse olemasolus.
Siinkohal ei ole mõeldud väljastamist kui laiemat toimingut, vaid konkreetselt kliendile kohaletoimetatud saadetist, mis tuleb üle anda tegevusloa omajale või muule seaduse alusel ravimi käitlemisõigust omavale isikule. Näiteks ei ole lubatud ravimisaadetise hoone valvelauda jätmine. Ka elektroonsete saatelehtede puhul tuleb ravimisaadetise vastuvõtmist kinnitada, näiteks elektroonse allkirjaga, tahvelarvutil vms viisil.
    • Iga ravimisaadetise kohta tuleb hulgimüüjal koostada saateleht, mis sisaldab muuhulgas ravimi saaja nime ja aadressi, veterinaararsti puhul tema kutsetegevuse loa numbrit. Niisugune saateleht peab olema nii hulgimüüja kui ka ravimi saaja juures kättesaadav ja taasesitatav.
    • Ravimisaadetise võib üle anda ainult saatelehel märgitud isikule. Ravimite üleandmine kolmandale isikule või tema valdusesse jätmine ei ole lubatud. Ravimisaadetise vastuvõtmist tuleb kinnitada kuupäeva, nime ja allkirjaga saatelehel või muul dokumendil, mis sisaldab vähemalt viidet saatelehele.
    • Veterinaararstile võib ravimite hulgimüügi korras müüa inimtervishoius kasutatavat müügiloaga ravimit juhul, kui vastava toimeaine ja manustamis- viisiga veterinaarravimit Eestis ei turustata ning hulgimüüjal ei ole võimalik sobivat veterinaarravimit mõistliku aja jooksul muust EL liikmesriigist tellida.
    • Kui ravimite eest tasub ettevõtja, kes tegeleb põllumajandustootmisega, siis peab hulgimüüjal olema nimetatud põllumajandusettevõtte juhi ja veterinaararsti allkirjaga kinnitus veterinaararsti töötamise kohta selles põllumajandusettevõttes.
Eesti Loomaarstide Koda soovib otsida vastuseid Teie praktilistele küsimustele, mis puudutavad kirjeldatud muudatusi ravimite väljastamises ja üleandmises. Palun saatke need aadressile info@vet.ee ;1.märtsiks 2024.