Uudised

Sinu register vajab Sind!

Veterinaarpraksisega tegelemiseks Eesti Vabariigis on nõutav veterinaararsti kutsetegevuse luba, mille andmed kantakse riiklikusse veterinaararstide registrisse.

Veterinaarpraksisega tegelemiseks Eesti Vabariigis on nõutav veterinaararsti kutsetegevuse luba, mille andmed kantakse riiklikusse veterinaararstide registrisse.

Aluseks Põllumajandusministri 07.04.2015 määrus nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus“

Selle registri eesmärk on tagada tarbijale veterinaarteenuse osutamine nõutud kvalifikatsiooniga isiku poolt, veterinaarpraksise järelevalve ning vajalikud andmed valdkonna korraldamist võimaldava statistika tegemiseks.

Registri vastutav töötaja on Veterinaar- ja Toiduamet. Vastutavale töötlejale ajakohaste andmete esitamise kohustus on kutsetegevuse luba taotleval ja omaval veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikul.

Kutsetegevuse loaga veterinaararst esitab järgmised andmed:

 1. Ees- ja perekonnanimi
 2. Eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või nimed
 3. Isikukood, selle puudumisel sünniaasta, -kuu ja -päev.
 4. Kui isik pole Eesti rahvastikuregistris, siis isikut tõendava dokumendi nimetus ja number
 5. Kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
 6. Eelmise töökoha riik
 7. Eriala
 8. Spetsialiseerumine (kui on)
 9. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus ja number
 10. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi ja väljastamise kuupäev
 11. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik
 12. Varasem kvalifikatsiooni tunnustamine välisriigi poolt (EL, Euroopa Majanduspiirkond, Šveits)
 13. Õppeasutusse immatrikuleerimise (sisseastumise) aasta
 14. Erialase enesetäiendamise aeg (kohustuslik teha vähemalt üks kord viie aasta jooksul)
 15. Erialase enesetäiendamise tundide arv
 16. Erialast täiendamist korraldanud koolitaja, juhendaja või asutuse nimi
 17. Erialase täiendamise sisu
 18. Tegutsemiskeelu andmed (kui kohaldub kohtulahend)

Palun kontrollige, et Teie kohta käiv informatsioon on õige Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust Veterinaar- ja Toiduametiga.

Täname!