Uudised

ELÜ ja EVS seisukoht võõrliikide veterinaarsete menetluste osas.

Eesti Loomaarstide Ühingu (ELÜ) ja Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (EVS) seisukoht võõrliikide veterinaarsete menetluste osas.

 

Võõrliik on liik, alamliik või madalam taksonoomiline üksus, mis on introdutseeritud väljapoole tema harilikku levikuala, kus liik on elutsenud minevikus või kaasajal.

Võõrliigid võivad rängalt kahjustada pärismaiseid liike ning ökosüsteemide struktuuri ja toimimist, kuna nad mõjutavad elupaiku, kisklust ja konkurentsi, kannavad edasi haigusi, tõrjuvad kohalikud liigid märkimisväärses ulatuses välja ning segunevad pärismaiste liikidega, mille tulemusena muutuvad pärismaiste liikide populatsiooni geneetilised omadused. Lisaks võivad võõrliigid avaldada ka märkimisväärset kahjulikku mõju inimese tervisele ja majandusele.

Looduskaitseseaduse järgi on keelatud võõrliikide loodusesse laskmine. Lisaks on keskkonnaministri määrusega kehtestatud nimekiri liikidest, mida ei või Eestisse tuua ka kodus pidamiseks või aias kasvatamiseks. Neid liike võib Eestisse tuua või neid siin kasutada ainult keskkonnaministri eriloa alusel.

ELÜ ja EVS oma liikmeskonnaga järgivad Eestis kehtivaid õigusnorme. Võõrliikide isendite puhul, kelle pidamiseks puudub õiguslik alus ja kelle loomuomane eluviis pole võimalik (loodusesse vabastamine keelatud), rakendatakse eutanaasiat lähtuvalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Võõrliikidele veterinaarseid menetlusi teostatakse ainult vastava õigusliku aluse olemasolul ehk antud liigi osas on kehtiv luba vastavalt Eestis kehtivatele seadustele.

 

Viited:

Looduskaitseseadus

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Võõrliigimäärus 1143/2014 „looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta“

Loomakaitseseadus