Mittetulundusühingu
Eesti Loomaarstide Koja

Põhikiri

 
I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Loomaarstide Koda (ELK; edaspidi Koda, ingl Estonian Veterinary Chamber) on kõiki loomaarste ühendav vabatahtlik üleriigiline mittetulunduslik sõltumatu kutseühendus, mille juriidiline asukoht on Tartus.

2. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

3. Koja tegevuse eesmärkideks on:

3.1 Eesti loomaarstide ühendamine;

3.2 oma liikmete ühiste huvide kaitsmine;

3.3 veterinaaria valdkonna ja loomaarstiameti väärtustamine;

3.4 veterinaaria eriala edendamine;

Nende eesmärkide täitmiseks Koda:

3.5 kutsub loomaarste Kojaga ühinema;

3.6 edendab kollegiaalsust liikmete vahel

3.7 teeb eesmärgipärast koostööd erinevate organisatsioonidega

3.8 korraldab Veterinaarmeditsiini konverentsi, teisi täiendkoolitusi ja eesmärgipäraseid sündmusi

3.9 hindab loomaarstide pädevust

3.10 hindab erialaste koolituste asjakohasust

3.11 võtab seisukohti ja annab eriala puudutavates küsimustes eksperthinnanguid

3.12 annab välja toetusi ja stipendiume

3.13 osaleb aktiivselt valdkonda puudutavas õigusloomes

3.14 osaleb valdkonnaga seotud õppekavade koostamises

3.15 hoiab veterinaaria traditsioone ja väärtustab eelkäijaid

3.16 osaleb Eesti veterinaarteenistuse ja -teenuste kujundamisel

3.17 edendab loomapidamise kultuuri

3.18 on rahvusvaheliste erialaste organisatsioonide liige

3.19 seisab veterinaararsti kutse-eetika ja hea veterinaarse tava eest läbi Eesti loomaarstide Eetikakoodeksi.

3.20 toetab jätkusuutliku sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna arengut, panustades inimese, keskkonna ja looma tervisesse.

 


II KOJA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4. Koja liikmeteks võivad olla:

4.1 kõik veterinaararsti diplomit omavad Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti Vabariigis kehtivat veterinaararsti kutsetegevuse luba omavad isikud;

4.2 Erandjuhul Nõukogu otsusega teistel erialadel kõrghariduse diplomit omavad Eesti Vabariigi kodanikud, kes soovivad kaasa aidata Koja tegevusele.

5. Liikmeks vastuvõtmine toimub isiku allkirjastatud avalduse alusel Koja Nõukogu koosolekul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel osutub otsustavaks presidendi hääl.

6. Koja auliikmeteks võidakse valida veterinaaria alal eriliselt silma paistnud, aga ka Kojale olulisi teeneid osutanud isikuid.

6.1. Auliikmeks valimine toimub vähemalt kolme Koja liikme ettepanekul Koja üldkoosolekul, kinnisel hääletamisel. Valituks osutub isik ⅔ kohalolnud liikmete häälteenamusega;

6.2. Auliikmetel on kõik Koja liikme õigused.

7. Liige arvatakse Kojast välja tema allkirjastatud avalduse põhjal või liikmemaksu tasumata jätmisel Koja kahe majandusaasta jooksul.

7.1. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta (01. jaanuar kuni 31. detsember) jooksul, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

8. Liikmemaks:

8.1 Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra otsustab Koja üldkoosolek;

8.2 Auliikmed on liikmemaksust vabastatud;

8.3 Liikmemaksu muutmisel rakendatakse uut liikmemaksu alates Üldkoosolekule järgneva majandusaasta algusest.

9. Koja liikmetel on õigus:

9.1 osaleda Koja tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;

9.2 osaleda Koja üldkoosolekutel. Igal Koja liikmel on üks hääl;

9.3 valida liikmeid Koja Nõukogusse;

9.4 olla valitud Koja Nõukogusse ja erinevatesse moodustatud toimkondadesse;

9.5 asutada allorganisatsioone, mille tegevuse kinnitab Nõukogu;

9.6 saada teavet Koja tegevuse kohta;

9.7 esitada Nõukogule ettepanekuid Koja tegevust puudutavates küsimustes;

9.8 kasutada kehtestatud korras Koja vara;

9.9 osaleda Koja poolt korraldatavatel üritustel;

9.10 astuda Kojast välja.

10. Koja liikmed on kohustatud:

10.1 järgima Koja põhikirja nõudeid ja juhtorganite seaduslikke otsuseid;

10.2 võtma osa Koja tegevusest ja aitama kaasa põhikirjaliste eesmärkide täitmisele;

10.3 tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja teisi tasusid;

10.4 hoidma Koja vara, kasutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt;

10.5 mitte kahjustama oma käitumisega Koja mainet;

10.6 täiendama regulaarselt enda erialaseid teadmisi ja oskusi;

10.7 teavitama esimesel võimalusel Koja esindajaid oma kontaktandmete muutumisest.

11. Koja liige, kes ei juhindu oma tegevuses Koja põhikirjast või eksib rängalt eetikakoodeksi vastu, heidetakse Koja liikmete hulgast välja Nõukogu otsusega.

 

III KOJA STRUKTUUR JA JUHTIMINE

12. Koja juhtorganid on üldkoosolek, Nõukogu, ja juhatus. Koja kõrgeimaks juhtorganiks on Koja üldkoosolek, mis

12.1 määrab kindlaks Koja ülesanded;

12.2 valib salajasel hääletamisel Nõukogu liikmed;

12.3 kinnitab Nõukogu valimistulemused;

12.4 määrab liikmemaksude suuruse ja tasumise korra;

12.5 kinnitab Koja eelarve;

12.6 kinnitab põhikirja muudatused;

12.7 otsustab küsimusi, mis käsitlevad Koja muud organisatsioonilist tegevust.

13. Koja korraline üldkoosolek kutsutakse kokku Koja Nõukogu otsusega üks kord aastas.

14. Erakorralisi üldkoosolekuid kutsub Nõukogu kokku vastavalt vajadusele või vähemalt ühe kümnendiku Koja liikmete kirjalikus vormis esitatud põhjendatud nõudmisel.

15. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellest võtab osa vähemalt 10% Koja liikmetest.

16. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri.

16.1 Igal Koja liikmel on üks hääl;

16.2 Koja liiget võib esindada volikirja alusel teine Koja liige;

16.3 Üks Koja liige võib volituse alusel esindada Üldkoosolekul maksimaalselt viit Koja liiget;

16.4 Koja liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku  huvi omava isikuga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

17. Koja üldkoosolekul arutatavad küsimused otsustatakse lihthäälteenamusega, välja arvatud seaduses sätestatud juhul või põhikirjaga ette nähtud korras, mis on reguleeritud teisiti.

18. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kümme kalendripäeva.

 

IV KOJA NÕUKOGU

19. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab selle ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „nõukogu“). Nõukogu on Koja juhtorgan. Nõukogu suunab juhatuse tegevust üldkoosoleku otsuste ellu rakendamisel ning teeb ise otsuseid Koja tegevuse osas põhikirjas sätestatud pädevuse piires. Nõukogul on õigus nõuda juhatuselt teavet juhatuse tegevuse kohta. Nõukogu on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

19.1 Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks. Nõukogusse kuulub mitte vähem kui viisteist ja mitte rohkem kui kakskümmend üks liiget;

19.2 Nõukogu vaatab läbi juhatuse poolt üldkoosolekule esitatava majandusaasta aruande ja aastaeelarve ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;

19.3 Nõukogu otsustab toimkondade moodustamise ja nende töökorra;

19.3.1 Toimkond või komisjon valib oma liikmete hulgast selle tööd juhtiva esimehe.

19.4 Nõukogu esitab ettepanekuid koja tegevussuundade kohta üldkoosolekule;

19.5 Nõukogu vaatab üle aasta tegevuskava ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks;

19.6 Nõukogu otsustab Koja liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise;

19.7 Nõukogu otsustab juhatuse liikmete arvu ja ülesanded;

19.8 Nõukogu otsustab vara omandamise, võõrandamise ja koormamise, aumärkide andmise ning muid küsimusi, mis käesoleva põhikirja alusel ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;

19.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks mittevolitatav hääl;

19.10 Nõukogu valib enda seast Nõukogu esimehe − Koja presidendi;

19.10.1 Presidendi valimise reglemendi ja asendamise korra juhuks, kui president ei saa oma ülesandeid täita, kehtestab Nõukogu.

19.11 Nõukogu peab kinnitama iga-aastased erakorralised kulud. Erakorralised kulud on need, mis ületavad eelarves kinnitatud majandamise kulusid üle 10%.

20. Koja president korraldab Nõukogu tööd, sealhulgas jaotab ülesandeid Nõukogu liikmete vahel, valmistab ette ja juhatab Nõukogu koosolekuid. Esindab Koda suhtlemisel riigi ning välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

21. Koja president kutsub Nõukogu kokku vähemalt neli korda kalendriaastas. Koosolek tuleb kokku kutsuda, kui seda nõuab vähemalt kolm Nõukogu liiget. Nõukogu koosolekud on kinnised, kui ei otsustata teisiti. Nõukogu koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teeb Koja president liikmetele teatavaks vähemalt seitse kalendripäeva enne koosolekut.

22. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosolekut juhatanud Koja presidendi või teda asendava isiku hääl.

 

V KOJA JUHATUS

23. Juhatus tegeleb Koja igapäevase töö juhtimisega.

24. Üldkoosoleku ja Nõukogu otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

25. Vastavalt üldkoosoleku või Nõukogu otsusele ning Koja põhikirjale annab juhatus üldkoosolekule ja Nõukogule aru oma tegevusest.

26. Juhatuse liikmed valib Nõukogu tähtajaliselt kuni viieks aastaks. Juhatus on kuni kolmeliikmeline, juhatuses peab olema vähemalt üks liige. Juhatuse liige ei pea olema Koja liige.

26.1 Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

27. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või juhatuse esimehe äraolekul tema poolt asetäitjaks määratud juhatuse liige. Kui juhatuses on mitu liiget, teeb juhatus otsuse juhatuse koosolekul kohalviibijate poolthäälte enamusega. Kui juhatuses on kaks liiget ja nad on eriarvamusel, tuleb pöörduda nõukogu poole juhiste saamiseks.

28. Juhatuse liikmel on õigus esindada Koda kõigis majandustegevuses vajalikes toimingutes. Koja eelarves kinnitatud majandamiskulude ületamisel üle 10% on vajalik Nõukogu kinnitus.

29. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega sõlmitavates lepingutes. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek, kes määrab ka Koja nimel lepingule alla kirjutava isiku.

 

VI KOJA VARA

30. Koja vara moodustavad liikmete liikmemaksud, annetused ja majandustegevusest tekkiv tulu.

 

VII KOJA TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARADE JAOTAMINE

31. Koja tegevus lõpetatakse ja selle vara jaotatakse seaduses ettenähtud korras.