Mittetulundusühingu
Eesti Loomaarstide Ühingu

Põhikiri

 

I. Üldsätted

1. Eesti Loomaarstide Ühing (ELÜ; edaspidi Ühing, ingl. k. Estonian Veterinary Association) on kõigi ametkondade ja süsteemide veterinaararste ühendav vabatahtlik üleriigiline mittetulunduslik ühing,  mille asukoht on Tartus. 

2. Ühing koosneb maakondade või erialase spetsialiteedi alusel moodustatud osakondadest  ning alaorganisatsioonidest. 

3. Mittetulundusühing Eesti Loomaarstide Ühing registreeriti ettevõtteregistris 17. aprillil 1995. aastal ning ühingu registreerimisnumber on 01823426. 

4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. 

5. Ühingul on juriidilise isiku õigused. Ühingul on õigus avada ja sulgeda arveid pankades ja krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone. 

6. Ühingu tegevuse eesmärgiks on:           

6.1. tõsta ühingu liikmete kvalifikatsiooni, korraldada kokkutulekuid, teaduslikke konverentse, seminare, dispuute ja loomingulisi konkursse ning lähetada liikmeid rahvusvahelistele erialalistele foorumitele; 

6.2. selgitada veterinaaria olemust ja tähtsust ning propageerida loomaarsti ametit; 

6.3. osaleda vabariigi veterinaarteenistuse väljakujundamisel; 

6.4. anda välja veterinaariaalaseid trükiseid ja oma ajakirja "Eesti Loomaarstlik Ringvaade". 

6.5. osutada teaduslikku ja metoodilist abi veterinaariaküsimustes; 

6.6. tõsta liikmete kutse-eetikat; 

6.7. arendada koostööd vabariiklike, rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; 

6.8. jäädvustada Eestis sündinud, õppinud, elanud või töötanud väljapaistvate loomaarstide mälestust. 

6.9. olla loomaarstide kutsehuvide kaitsjaks; 

6.10. mitmesuguste fondide (toetus, stipendium, matuse jms.) asutamine; 

6.11. hoolt kanda hea ametvennaliku vahekorra eest Ühingu liikmete vahel. 

7. Fondid töötavad üldkoosoleku poolt kinnitatud erimääruse alusel

                                   

II. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused

8. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik veterinaararsti diplomit omavad Eesti Vabariigi (EV) kodanikud ning kõik Eesti Vabariigis veterinaaralal tegutsevad kehtivat tegevusluba omavad isikud. 

9. Liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel Ühingu juhatuse koosolekul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel osutub otsustavaks presidendi hääl. Tegevusaasta jooksul Ühingu liikmeks vastu võetud liikmete nimekirja tutvustatakse sellele järgneval üldkoosolekul. 

10. Ühingu liikmestaatust võivad taotleda ka Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala statsionaarse õppe kahe viimase kursuse üliõpilased. Üliõpilastest liikmetele ei laiene punktis 13.1 sätestatud hääleõigus ning punkits 13.2 sätestatud õigus olla valitud Ühingu juhatusse ja Revisjonikomisjoni.       Erandjuhul võetakse ühingu liikmeteks teistel erialadel kõrghariduse diplomit omavaid EV kodanikke, kes soovivad kaasa aidata Ühingu tegevusele. 

11. Veterinaaria-alal eriliselt silmapaistnud, aga ka ühingule olulisi teeneid osutanud isikuid, võidakse Ühingu auliikmeteks valida. 

11.1. Auliikmeks valimine toimub vähemalt kolme liikme ettepanekul Ühingu üldkoosolekul, kinnisel hääletamisel.  Valimiseks on tarvis kaks kolmandikku koosolekul viibivate liikmete häältest. 

11.2. Auliikmetel on kõik Ühingu liikmete õigused. 

12. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab kindlaks Ühingu üldkoosolek. 

12.1. Auliikmed ning pensioneerunud liikmed on liikmemaksust vabastatud. 

12.2. Liikmemaksu suurused määrab kindlaks Ühingu üldkoosolek järgmistele rühmadele:

              a) üldine liikmemaks

              b) pere-liikmemaks 

12.3. Üldkoosoleku pädevuses on otsustada soodsama liikmemaksu sätestamine ning liikmemaksu soodustuse protsentuaalne suurus. Soodustuse aluseks võib olla näiteks osalemine teiste Eesti Vabariigis registreeritud erialaorganisatsioonide töös.  

12.4. Liikmemaksu muutmisel rakendatakse uut liikmemaksu alates Üldkoosolekule järgneva majandusaasta algusest. 

13. Ühingu liikmetel on õigus: 

13.1. võtta osa Ühingu üldkoosolekutest hääleõigusega; 

13.2.  valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja Revisjonikomisjoni; 

13.3. esitada oma töid avaldamiseks Ühingu publikatsioonides; 

13.4. osaleda Ühingu poolt organiseeritavatel  konverentsidel, ekskursioonidel, ekspeditsioonidel ja muudel üritustel. 

14. Ühingu liikmed on kohustatud: 

14.1. regulaarselt osa võtma Ühingu koosolekutest ja aktiivselt osalema Ühingu eesmärkide elluviimisel; 

14.2. tasuma  liikmemaksu; 

14.3. tõstma  kvalifikatsiooni ning käituma akadeemilise kodaniku vääriliselt; 

14.4. järgima Ühingu põhikirja ja täitma ühingu juhtorganite otsuseid. 

15. Ühingu koosseisust arvatakse välja kirjaliku avalduse põhjal või liikmemaksu mittetasumisel ühingu majandusaasta jooksul. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, peab põhikirjaga ette nähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. 

16. Ühingu liige, kes ei juhindu oma tegevuses ühingu põhikirjast, töötab vastu ühingu põhimõtetele  ja püüetele või on toime pannud loomaarstkonna au alandavaid tegusid, heidetakse ühingu liikmete hulgast välja kas juhatuse või vähemalt kolme liikme ettepanekul. 

16.1. Ühingust väljaheitmiseks on nõutav vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul viibivate liikmete häältest. Hääletamine toimub salajaselt.

     

III. Ühingu korraldus ja juhtimine

17. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on Ühingu üldkoosolek, mis 

17.1. määrab kindlaks Ühingu ülesanded; 

17.2. valib salajasel hääletamisel Ühingu juhatuse ja Revisjonikomisjoni; 

17.3. kuulab, arutab ja kinnitab Ühingu juhatuse ja Revisjonikomisjoni aruanded; 

17.4. kinnitab eelarve;

17.5. kinnitab põhikirja muudatused; 

17.6. otsustab küsimusi, mis käsitlevad Ühingu muud tegevust. 

18. Ühingu korraline üldkoosolek kutsutakse kokku Ühingu juhatuse otsusel kord aastas. 

19. Erakorralisi üldkoosolekuid kutsub juhatus kokku vastavalt vajadusele või  vähemalt ühe kümnendiku Ühingu liikmete nõudmisel. 

20. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellest võtab osa vähemalt 10% Ühingu hääleõiguslikest liikmete arvust. 

21. Ühingu üldkoosolekul arutatavad küsimused  otsustatakse lihthäälteenamusega, välja arvatud seaduse või põhikirjaga ette nähtud olukorrad, mis on reguleeritud teisiti.

 

IV. Ühingu juhatus.

22. Ühingu üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Ühingu tegevust üldkoosolekul valitud 5-liikmeline juhatus presidendiga eesotsas. Juhatus valitakse kolmeks aastaks salajasel hääletamisel, kusjuures valituks loetakse kõige enam, kuid mitte alla 50% hääli saanud kandidaadid. 

23. Ühingu presidendi ja juhatuse valib üldkoosolek. Presidendiks valituks osutub üldkoosolekul enim hääli saanud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel kahe või enama kandidaadi vahel korraldatakse teine salajane hääletusvoor, milles osalevad esimeses voorus võrdse häältearvu saanud kandidaadid. Valituks osutub lihthäälteenamusega enim hääli kogunud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel kahe või enama kandidaadi vahel teises voorus valitakse president võrdse häältearvu saanud kandidaatide hulgast loosimisega.

      Juhatusse valituks osutuvad üldkoosolekul neli enim hääli saanud kandidaati. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse teine valimisvoor võrdse häältearvu saanud kandidaatide hulgas samadel põhimõtetel nagu presidendi valimisel.

      Asepresidendi ja laekuri valivad juhatuse liikmed esimesel juhatuse koosolekul endi hulgast. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.

23.1. Juhatus on Ühingu täidesaatev organ. Ta ajab Ühingu nimel asju kõigi asutustega ja isikutega 

23.1.1.   esindab ühingut riiklikes ja ühiskondlikes, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides ja asutustes; 

23.1.2.   kutsub kokku üldkoosoleku ja tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise; 

23.1.3.   ajab ühingu rahalisi asju eelarve piirides; 

23.1.4.   korraldab ühingu trükitööde väljaandmist; 

24. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on kaks kolmandikku juhatuse koosseisust. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. 

25. Ühingu juhatuse tööd juhib president. 

26. Ühingu president: 

26.1. esindab Ühingut suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Teistel juhatuse liikmetel on õigus ühingut esindada koos presidendiga; 

26.2. omab Ühingu nimel allkirjaõigust; 

26.3. kasutab kooskõlastatult juhatusega Ühingu rahalisi vahendeid; 

26.4. lahendab küsimused, mis ei vaja üldkoosoleku või juhatuse otsust. 

27. Juhatus võidakse ennetähtaegselt tagasi kutsuda üldkoosoleku otsuse alusel.

 

V. Ühingu osakonnad ja alaorganisatsioonid.

28. Maakondades asuvad Ühingu liikmed võivad, kas ühe või mitme maakonna peale, Ühingu põhikirja piires osakondi asutada.

29. Samal alusel võivad ka kitsamalt spetsialiseerunud loomaarstid Ühingu alaorganisatsioone ja ühendusi asutada. Nii osakondade kui alaorganisatsioonide kõrgeimaks võimuorganiks on Ühingu üldkoosolek.

 

VI. Loomaarsti kutse-eetika koodeks.

30. Loomaarstide kutse-eetika koodeksi ja nende muudatused kinnitab ELÜ üldkoosolek.

 

VII. Ühingu ajakiri

31. Ühing annab välja ajakirja  "Eesti Loomaarstlik Ringvaade", mis on nii Ühingu ametlik häälekandja. 

32. Ajakirja toimetuse valib juhatus.

 

VIII. Revisjonikomisjon

33. Ühingu finants - ja majandustegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon. 

34. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse kolmeks aastaks üldkoosoleku salajasel hääletamisel, kusjuures valituks loetakse kõige enam, kuid mitte vähem kui 50% hääli saanud kandidaadid. Revisjonikomisjoni võib valida ainult neid tegevliikmeid, kes ei kuulu ühingu juhatusse. Revisjonikomisjoni liikmed võivad ühingu juhatuse koosolekutest osa võtta nõuandva häälega. 

35. Revisjonikomisjon valib oma koosseisust esimehe ja sekretäri. 

36. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru üldkoosolekul, nende vahelisel perioodil informeerib esinevatest puudustest Ühingu juhatust, kes on kohustatud Ühingu Revisjonikomisjoni poolt tehtud märkusi ja ettepanekuid arutama esimesel koosolekul. 

 

IX. Ühingu õigused

37. Ühingul on juriidilise isiku õigused,  sümboolika ning oma nimega pitsat ja nurgatempel, õigus osakonna või juhatuse ettepanekul suunata eksperte või ekspertkomisjone ühingu liikmeid puudutavate erialaste vaidlusküsimuste lahendamiseks, ühtlasi olla arbiitriks ühingu liikmete kaitseks ja otsustada loomaarsti kutsesobivuse üle. 

38. Rahalisi vahendeid on Ühingul õigus kulutada teaduslikuks uurimistööks, täienduskoolituse,  konverentside ja nõupidamiste korraldamiseks, publikatsioonide avaldamiseks, juubelite tähistamiseks, seltsi liikmete mälestuse jäädvustamiseks, ühisürituste korraldamiseks, toetuste jagamiseks ja ühingu tegevusega seotud jooksvateks kulutusteks, juhatuse ülesandel toimivate ekspertide ja ekspertkomisjonide finantseerimiseks, üksikuks jäänud invaliidistunud seltsi liikmete eest hoolitsemiseks. 

39. Lepingud, kohustused, volitused ja rahalised dokumendid allkirjastatakse vastavalt juhatuse sätestatud korrale. 

40. Ühingul on õigus esitada teenekaid loomaarste aunimetuste ja autasude saamiseks.

 

X. Ühingu vara. 

41. Ühingu majandusliku aluse moodustavad tegevliikmete sisseastumis- ja liikmemaksud,  sponsorlepingud, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanike vabatahtlikud annetused ja toetused, tulud kirjastustegevusest ja Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ning muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 

42. Ühing võib omada kinnisvara lähtudes Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest. 

 

XI. Ühingu tegevuse lõpetamine

43. Ühing lõpetab oma tegevuse, kui üldkoosolek langetab vähemalt kahe kolmandiku liikmete toetusel sellekohase otsuse. 

44. Ühingu tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. 

45. Ühingu tegevuse lõpetamisel allesjäänud vara ja vahendid antakse üle teisele samu eesmärke järgivale mittetulundusühingule, selle puudumisel riigile.