●Sahtel

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

Viitamine ELRi artiklites

1. Tekstisisene viitamine
ELR artiklites on lubatud mitte kasutada tekstisisest viitamist, esitades kirjandusallikate loetelu vaid kasutatud kirjanduse nimistus.
Kui autorid soovivad kasutada tekstisisest viitamist, siis palume kasutada alljärgnevat viitamise stiili.
Lubatud on ainult nimeline viitamine. Viide autorile antakse tekstis sulgudes (autori nimi ja publikatsiooni ilmumise aasta). Viidatava autori nime ei korrata sulgudega viites, kui see selgub tekstist (vt näiteid). Kui viidatakse mitmele allikale korraga, esitatakse need kronoloogilises järjekorras alates kõige vanemast ja eraldatakse omavahel semikooloniga.
Ühes viites sama autori erinevatele töödele viidates ei korrata autori nime, vaid lisatakse järgneva allika aastanumber pärast semikoolonit (kronoloogilises järjekorras). Sama autori samal aastal ilmunud publikatsioonid eristatakse üksteisest lisades aastaarvule a, b, c jne.


Ühe autoriga allikale viitamine:
(Järvis, 1998) või Järvis (1998) väidab, et ....
Kahe autoriga allikale viitamine:
(Praks ja Poikalainen, 1997) või Praks ja Poikalainen (1997) väitsid, et ...
Kui autoreid on rohkem kui kaks:
(Kalmus jt, 2007) või Kalmus jt (2007) väitsid, et ...
Mitmele allikale korraga viitamine:
(Praks ja Poikalainen, 1997; Järvis, 1998; Kalmus jt, 2007)
Sama autori(te) erinevad publikatsioonid:
(Järvis, 1998; 2000) ja (Järvis, 1998a; 1998b)


2. Kasutatud kirjandus
Kirjanduse loetelu esitatakse tähestikulises järjekorras ilma järjekorranumbriteta. Sama autori teosed esitatakse kronoloogilises järjekorras. Raamatutel märgitakse autorite perekonnanimed ja initsiaalid, ilmumisaasta, raamatu pealkiri ja väljaandmise koht. Ajakirja artiklite puhul tuuakse ära autorite perekonnanimed ja initsiaalid, artikli pealkiri, ajakirja nimetus, ilmumisaasta, number ja artikli lehekülgede algus- ja lõppnumbrid.


Kasutatud kirjanduse loetelu näited erinevat tüüpi publikatsioonidest

1. Raamatud, brošüürid, väitekirjad
Järvis, T. Koerte parasitoosid. Tartu: EPMÜ Kirjastus, 1998. 98 lk.
Aland, A. Effect of stall partitions on the health, cleanliness and behaviour of tied cattle: Thesis for Master’s Degree: [Manuscript]. Tartu, 1996. 65 lk.
2. Osa raamatust
Reidla, K. Kirurgilised haigused. Koduloomade esmaabi. Koost. K. Reidla. Tallinn: Maalehe Raamat, 1997, lk. 102-158.
Ames, T.R., Baker, J.C., Wikse, S.E. The pronhcopneumonias (respiratory disease complex of cattle, sheep and goats). In: Shmith, B.P. (editor). Large animal internal medicine: diseases of horses, cattle, sheep and goats, 3rd ed., St Louis: Mosby Inc., 2002, pp. 551-570.
3. Artiklid kogumikes
Praks, J., Poikalainen, V. Piimakarja tervise monitooring. Veterinaarmeditsiin ’97. Tartu: OÜ Farmaks, 1997, lk. 28-33.
Rei, M., Kirikall, V. Comparative Investigation of Pork from Different Pig Crosses in Estonia. Proceedings of the 3rd Baltic Animal Breeding Conference. Riga, 1997, 81-83.
4. Artiklid ajakirjades
Alaots, J., Viltrop, A., Jaanson, H., Peetsu, O. Epizootilisest olukorrast Eestis. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1997, 6, lk. 236-237.
Reintam, E., Kadarik, K., Tiirats, T. Dairy cattle husbandry in Estonia. Acta Veterinaria Scandinavica: Supplementum, 1993, 89, pp. 37-40.
5. Internetis olevad elektroonilised allikad
Artiklid ainult internetis ilmuvates ajakirjades (viimane number märgib artikli järjekorda antud ajakirja numbris, mitte lehekülje numbrit).
Kalmus P, Viltrop A, Aasmäe B, Kask K. Occurrence of clinical mastitis in primiparous Estonian dairy cows in different housing conditions. Acta Veterinaria Scandinavica, 2006, 48, 21.
Artiklid ajakirjades, kus enne paberversioonis avaldamist on artikkel avaldatud elektrooniliselt (viitamiseks on soovitav kasutada artikli unikaalset doi numbrit ja internetis avaldamise aastat).
Svensson C, Liberg P, Hultgren J. Evaluating the efficacy of serum haptoglobin concentration as an indicator of respiratory-tract disease in dairy calves. The Veterinary Journal, 2006, doi:10.1016/j.tvjl.2006.07.009.
Muud elektroonilised allikad (tuuakse ära võimalikult täpne http: aadress ja materjali kasutamise kuupäev):
Forsberg, M. Species variation of hormone concentration, secretion and metabolism. 1996, http://www.slu.se/crb/Kirep96.htm, 12.06.2007.