● EU passide täitmine● Volitatud loomaarsti transpordi tasust● ELÜ liikmeks saamine

2019. aasta tähtsamad sündmused:

  • 09. märts
    ELÜ üldkoosolek
  • 02-04. august
    Loomaarstide suvepäevad
  • 25-26 oktoober
    Konverents Veterinarmeditsiin 2019

Korduma Kippuvad Küsimused

§ 22. Veterinaararsti tegevusluba

(1) Veterinaararsti tegevusluba on veterinaararsti kvalifikatsiooni omavale füüsilisele isikule tema taotlusel väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega.

(2) Tegevusloale märgitakse:
1) tegevusloa omaja ees- ja perekonnanimi;
2) tegevusloa omaja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
3) tegevusalad ja tegevuse tingimused;
4) tegevusloa väljaandmise kuupäev;
5) tegevusloa kehtivusaeg;
6) registreerimisnumber.

(3) Tegevusloa annab Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi tegevusloa andja).

(4) Tegevusluba antakse kuni viieks aastaks. Kolm kuud enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist on tegevusloa omajal õigus esitada taotlus uue tegevusloa saamiseks.

(5) Tegevusluba kaotab kehtivuse pärast tegevusloal märgitud kehtivusaja möödumist, tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral, tegevusloa omaja taotlusel või tema surma korral.

(6) Veterinaararsti tegevusloa saamiseks esitatava taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

§ 23. Tegevusluba omava veterinaararsti õigused ja kohustused

(1) Tegevusluba omaval veterinaararstil (edaspidi veterinaararst) on õigus:

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

1) tegutseda iseseisvalt veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja juures, kellega tal on lepinguline suhe ;

[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

2) välja kirjutada ja väljastada ravimeid loomade raviks;
3) välja anda oma pädevuse piires tõendeid loomade tervise ja loomsete saaduste seisundi kohta;
4) kasutada isikliku tegevusloa registreerimisnumbriga pitsatit.
[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

(2) Veterinaararst on kohustatud:

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

1) pidama kinni veterinaararsti kutse-eetikast;
2) täiendama ennast erialaselt;
3) esitama Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele, mille järelevalvealasel territooriumil ta tegutseb, veterinaariaalastes õigusaktides kehtestatud korras nõutavaid veterinaariaalaseid aruandeid ja täitma nimetatud asutuse veterinaartegevusealaseid ettekirjutusi;
4) pidama arvestust teostatud ravi- ja muude menetluste ning surmajuhtumite kohta ja säilitama nimetatud andmeid kolm aastat;
5) tehtud veterinaarsete toimingute tõendamiseks kasutama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud pitsatit.
[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

§ 24. Erialane täiendamine

Veterinaararsti erialaseks täiendamiseks loetakse:
1) osavõtt ülikooli ja erialaorganisatsioonide poolt korraldatud erialastest õppepäevadest, kursustest, seminaridest ja konverentsidest;
2) praktiseerimine veterinaarkliinikus, veterinaarõppeasutuses või veterinaararsti juures;
3) erialase teaduskraadi omandamine.

§ 25. Veterinaararsti tegevusloa taotlemine

(1) Tegevusloa taotleja esitab tegevusloa andjale:

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

1) avalduse, mis on kooskõlastatud Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutusega, mille järelevalvealasel territooriumil ta avalduse esitamise hetkel tegutseb või soovib tegutsema asuda;
2) eluloolised andmed ja töökäigukirjelduse;
3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

4) erialast täiendamist tõendavate dokumentide koopiad;
5) [kehtetu – RT I 2002, 61, 375 – jõust. 1. 08. 2002]

(2) Kolme aasta jooksul pärast veterinaararsti hariduse omandamist ei ole tegevusloa taotlemisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumentide esitamine nõutav.

(3) Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]


§ 251. Veterinaararsti tegevusloa taotlemine isiku poolt, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis

(1) Tegevusluba taotlev isik, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi liikmesriik) või Šveitsis, esitab tegevusloa andjale käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid ja andmed.

(2) Liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendab dokument, mis annab veterinaararstile õiguse osutada veterinaarteenust vastavas liikmesriigis või Šveitsis.

(3) Tegevusloa andmise aluseks olevate liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu kehtestab põllumajandusminister.

(4) Liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku suhtes, kelle kvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud loetelus, kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 252 sätestatut.

[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

§ 252. Veterinaararsti tegevusloa taotlemine isiku poolt, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni muus välisriigis

(1) Käesoleva seaduse §-s 251 nimetamata välisriigis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isik esitab tegevusloa saamiseks tegevusloa andjale tema nõudmisel lisaks käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja andmetele ka veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse veterinaararsti õppekava. Tegevusloa andja hindab taotleja läbitud õppekava vastavust Eesti asjakohasele õppekavale ning võtab arvesse isiku töökogemust ja läbitud täienduskoolitusi.

(2) Kui taotleja läbitud õppekava ei erine oluliselt Eesti asjakohasest õppekavast, menetleb tegevusloa andja taotlust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

(3) Kui taotleja läbitud õppekava erineb oluliselt Eesti asjakohasest õppekavast, on taotlejal võimalik kvalifikatsiooni tõendamiseks sooritada sobivustest, millega kontrollitakse ja hinnatakse tegevusloa taotleja kutse-, eri- ja ametialaseid teadmisi, oskusi ning vilumusi. Sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise korra kehtestab põllumajandusminister. Sobivustesti tulemust hinnatakse koos tegevusloa taotleja veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendiga.

(4) Käesoleva seaduse §-s 251 nimetamata välisriigis omandatud kvalifikatsiooniga isikule tegevusloa andmisel võtab Veterinaar- ja Toiduamet arvesse asjaolu, et isiku kvalifikatsiooni on eelnevalt tunnustanud liikmesriik või Šveits. Tegevusloa taotleja esitab lisaks käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja andmetele dokumendi, mis tõendab isiku õigust osutada veterinaarteenust liikmesriigis või Šveitsis.

[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

§ 253. Veterinaarteenuse ajutise osutamise õigus

(1) Liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isik võib ilma käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud tegevusloata osutada Eestis veterinaarteenust ajutiselt. Asjaolu, kas tegemist on veterinaarteenuse ajutise osutamisega, hindab Veterinaar- ja Toiduamet, lähtudes veterinaarteenuse osutamise kestusest ja korrapärast.

(2) Eestis ajutiselt veterinaarteenust osutada sooviv isik on kohustatud hiljemalt 15 kalendripäeva enne ajutise veterinaarteenuse osutamise algust esitama Veterinaar- ja Toiduametile järgmised dokumendid:
1) teatis, milles märgitakse veterinaarteenuse osutamise ajavahemik, koht ning isiku sideandmed;
2) päritoluriigi või riigi, kus isik püsivalt veterinaarteenust osutab, pädeva asutuse välja antud dokument, mis tõendab isiku kvalifikatsiooni;
3) päritoluriigi või riigi, kus isik püsivalt veterinaarteenust osutab, pädeva asutuse välja antud dokument, mis kinnitab isiku õigust osutada veterinaarteenust selles riigis.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumendid loetakse kehtivaks 12 kuu jooksul alates nende väljastamise kuupäevast, kui neis ei ole märgitud lühemat kehtivusaega.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide ehtsust ja vajaduse korral informeerib ajutiselt veterinaarteenust osutada soovivat isikut puudustest nimetatud dokumentides dokumentide esitamisest alates viie tööpäeva jooksul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõude rikkumise korral on Veterinaar- ja Toiduametil õigus peatada veterinaarteenuse ajutine osutamine ning teavitada sellest ajutiselt veterinaarteenust osutanud isiku päritoluriigi või riigi, kus isik püsivalt veterinaarteenust osutab, pädevat asutust.

(6) Isik, kellel puudub käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud tegevusluba ning kes ei ole teavitanud veterinaarteenuse ajutisest osutamisest, on kohustatud vältimatu abi osutamisest informeerima Veterinaar- ja Toiduametit ning esitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15. kalendripäeval vältimatu abi osutamisest arvates.

[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

§ 26. Veterinaararsti tegevusloa andmine ja tegevusloa andmisest keeldumine

(1) Tegevusloa andmise otsuse tegemisel arvestab tegevusloa andja erialaorganisatsiooni arvamusega, samuti taotleja tegevusega järgmistes valdkondades:
1) ülikooli veterinaaria eriala üliõpilaste õppe- ja menetluspraktika juhendamine;
2) teaduslik-praktiliste tööde ja erialaste artiklite avaldamine Eesti või välisriigi erialastes väljaannetes, erialase õppe- ja teaduskirjanduse avaldamine;
3) erialase ettekandega esinemine õppepäevadel, kursustel, konverentsidel ja seminaridel.

(2) Tegevusloa andja võib keelduda tegevusloa andmisest, kui:
1) tegevusloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

2) taotleja ei ole viimase kolme aasta jooksul töötanud erialasel tööl ega ole nimetatud perioodil osa võtnud ka erialasest täiendusõppest;

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

3) taotleja ei ole oma varasemas erialases tegevuses täitnud veterinaariaalastes õigusaktides kehtestatud nõudeid ja taotleja eelnev tegevusluba on selle tõttu kehtetuks tunnistatud;

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

4) erialaorganisatsiooni andmetel ei ole taotleja oma varasemas erialases tegevuses kinni pidanud veterinaararsti kutse-eetikast;

5) taotleja ei läbinud käesoleva seaduse § 25 2 lõikes 3 nimetatud sobivustesti.

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

(3) Tegevusloa andja menetleb tegevusloa taotlusi ja teeb otsuse tegevusloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul kõigi nõuetele vastavate dokumentide Veterinaar- ja Toiduametisse saabumisest arvates. Kui tegevusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustamiseks on vajalik läbi viia käesoleva seaduse § 252 lõikes 3 nimetatud sobivustest, võib tegevusloa andja pikendada otsuse tegemise tähtaega kahe kuuni kõigi nõuetele vastavate dokumentide Veterinaar- ja Toiduametisse saabumisest arvates.
[RT I 2004, 38, 257 – jõust. 1.05.2004]

§ 27. Veterinaararsti tegevusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Tegevusloa andja võib tegevusloa tunnistada kehtetuks:
1) kui tegevusloa taotlemisel on teadlikult esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) kui tegevusloa omaja ei ole järginud veterinaariaalastes õigusaktides kehtestatud nõudeid;

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

3) kui erialaorganisatsiooni andmetel ei ole tegevusloa omaja kinni pidanud veterinaararsti kutse-eetikast;

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008]

4) muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud asjaolude ilmnemisel võib tegevusloa andja:
1) teha tegevusloaga veterinaararstile ettekirjutuse;
2) peatada tegevusloa kehtivus kuni õiguserikkumise või selle tagajärgede kõrvaldamiseni;
3) lõpetada tegevusloa kehtivuse, määrates tähtaja veterinaarpraksise lõpetamiseks.

(3) Tegevusloa kehtetuks tunnistamisel saadab tegevusloa andja otsuse ärakirja posti teel või elektrooniliselt tegevusloa omajale kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

[RT I 2007, 70, 428 – jõust. 1.01.2008] Tegevusloaga loomaarsti töötamine ravimite hulgimüügiga tegelevas firmas

Järgnev on see Ravimiseaduse punkt, mille alusel ei tohi ravimite hulgifirmas töötav tegevusluba omav loomaarst töötada praktiseeriva loomaarstina. Kui ta on töölepingu lõpetanud, siis juba järgmisel päeva tema tegevusluba toimib.

RAVIMISEADUS:

§ 43. Tegevusloa omaja, apteegi juhataja ning tegevusloa omaja juures töötava veterinaararsti tegevusalade piirangud

(1) Ravimite hulgimüügi või ravimite tootmise tegevusloa omaja ei tohi osutada veterinaarteenust.

(2) Üldapteegi või veterinaarapteegi tegevusloa omaja ei tohi nimetatud tegevusloa kehtivuse ajal osutada tervishoiuteenust või veterinaarteenust.

(3) Haiglaapteegi tegevusloa omajal ei või olla teist tegevusala peale apteegiteenuse osutamise, täisvere ja verekomponentide tootmise ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud tegevuste.

(4) Apteegis apteegi juhatajana töötav isik ei või samal ajal töötada ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures.

(5) Ravimite hulgimüügiettevõttes pädeva isikuna töötav isik ei või samal ajal töötada apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja juures.

(6) Tootmisettevõttes pädeva isikuna või pädeva isiku asendajana töötav isik ei või samal ajal töötada ravimite hulgimüügi või apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja juures.

(7) Üldapteegis, veterinaarapteegis, ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures töötav veterinaararst ei tohi osutada veterinaarteenust.